Podrobnější pohled na roli Scrum Mastera

scrummaster

Scrum Master je jako běžný člen týmu oporou vývojového týmu a informátorem pro okolí organizace. Chrání členy vývojového týmu před všemi irrelevantními úlohami, které přicházejí z okolí organizace.

Zabezpečuje tak prostředí pro plnění úkolů bez rušivých vlivů. Podává kolegům informace a šíří znalosti o Scrumu do okolí organizace. Tento úkol by neměl být podceňovaný, protože okolí organizace může mít skeptický postoj k agilním praktikám.

Vůdce služebník

Agilní vývoj software je považovaný v rychle se měnícím prostředí za komplexní činnost. V době, kdy tým zvažuje přechod k těmto praktikám, by měl být jedním z klíčových rozhodnutí výběr Scrum Mastera.

Scrum Master je zřizovatelem agilních hodnot a principů. Je důležité, aby byla tato role obsazená někým, kdo disponuje agilním myšlením. Jako ScrumMaster může působit každý, kdo věří v tyto hodnoty a chová se jako vůdce služebník.

Pojem „vůdce jako služebník“ pochází z dílaRoberta Greenleafa, který ho v 70. letech používal na popis toho, jak by měl vůdce jednat. Greenleaf říká, že vůdce jako služebník v první řadě slouží. Tato premisa začíná přirozeným pocitem člověka, který chce sloužit a vědomou aspirací přichází k vedení.

Tato osoba se výrazně liší od toho, kdo je nejprve vůdce. Je to možná právě kvůli potřebě ubránit si vlastní mocenskou sílu nebo získat materiální vlastnictví. Vůdce lídr a vůdce služebník jsou dva rozdílné extrémy. Mezi nimi se nacházejí různé atributy, které jsou součástí nekonečné rozmanitosti lidské povahy.

Rozdíl se projevuje právě v péči, kterou služebník nejdřív vykonává, aby zabezpečil potřeby jiných lidí s největší prioritou. Vůdce služebník se zaměřuje především na růst a blaho lidí a komunit, k nimž patří. Zatímco tradiční vedení obecně zahrnuje hromadění a výkon moci jedním člověkem z vrchu pyramidy, vůdcovství je jiné. Vůdce služebník se dělí o moc, klade potřeby druhých na první místo, pomáhá jim rozvíjet se a podávat co nejlepší výkon.

Můžeme se odvolat na příklad z klasické literatury, kdy v díle Hermana Hesse Cesta na východ skupina cestovatelů v neznámém prostředí drží pohromadě jako tým právě díky svému vůdci služebníkovi Leovi. Jakmile je opouští, skupina se rozpadá.

V kontrastu k obecnému pohledu na vedení jako hrdinský čin poskytuje Greenleaf tento přístup k vedení jako provokaci. Pojem vůdce je v naší kultuře tak silně zakořeněný, že si to jen zřídka uvědomujeme.

Vůdce je jednotlivec s takovými interpersonálními znalostmi, že dokáže ovlivnit chování jednotlivců v souladu s jeho cíli. Ti tak činí dobrovolně v souladu s cíli organizace.

Scrum Master jako vůdce-hostitel

Vůdce musí být dále schopný:

 1. Inovovat
 2. Rozvíjet
 3. Inspirovat
 4. Jednat koncepčně
 5. Nastavovat správné cíle
 6. Klást správné otázky CO a PROČ

Agile manifesto učí členy týmu činit důležitá rozhodnutí, předpokládat otevřené otázky, myslet s nadhledem a odstupem a dělat odvážné kroky, které přinášejí hmatatelné výhody agilního bytí. Manifesto explicitně podporuje zplnomocnění týmů.

Namísto pojmu vůdce služebník byl pro Scrum Mastera vytvořen alternativní název vůdce-hostitel. V této roli vůdce Scrum Master přijímá a baví „hosty“. Odpovídá za vytvoření dobrého pracovního prostředí, je součástí buňky a vytváří dobrou náladu.

Tato směs pravomocí a odpovědnosti vede ke kontextuálnímu porozumění toho, co je třeba, aby se tým posunul vpřed. Potřebné oblasti důležité pro implementaci kontextuálního stylu vedení jsou definované následovně:

 1. Iniciátor poskytuje počáteční jiskru širším iniciativám.
 2. Hostiteľ zve relevantní osoby.
 3. Tvůrce prostředí vytváří fyzické a emocionální prostředí.
 4. Strážce chrání vytvořené prostředí a rozhoduje, kdo může vstoupit.
 5. Spojovatel vytváří komunikační kanály a zprostředkovává komunikaci.
 6. Spoluúčastník je součástí systému, který pomáhal vytvořit.

Shuterland a Schwaber, kteří vycházejí ze Scrum příručky,  definují roli Scrum Mastera jako podpůrného člena týmu. Nespecifikují však jeho rysy podrobně. Úkolem Scrum Mastera je odstraňování překážet, které by zpomalovaly pokrok vývojového týmu.

Překážka je událost, která brání vývojářům naplnit sprintovou kapacitu. Překážky přicházejí ve všech tvarech a velikostech, operační i systémové.

Následující příklad ukazuje absenci produktového vlastníka, který má klíčové rozhodnutí. Produktový vlastník má být připravený během celého sprintu na nejrůznější otázky týkající se sprintového backlogu. Jeho nepřítomnost a často neschopnost a nevůle být k dispozici paralyzuje celý vývojový tým a staví ho do nejistoty. Jednoznačně je důležité potvrdit, jestli se jedná o překážku.

Mnoho týmů zaměňuje pojem překážka a bloker. Každý z těchto pojmů má však jinou definici. Bloker pozastavuje pokrok určitého úkolu, nezpomaluje však celý výsledek projektu. Typický bloker se objevuje v případě, kdy má úkol své závislosti, které jsou na krátké období pozastavené. Důležitou poznámkou je viditelnost všech blokovaných úkolů bez ohledu na délku jejich trvání.

Scaled Agile Framework (SAFe) definuje roli Scrum Mastera jako týmového vůdce služebníka, který aplikuje štíhlé vůdcovství. Pomáhá týmu porozumět základním hodnotám, organizační kultuře a aplikovat agilní principy. Vystupuje jako zástupce Scrum frameworku a předává týmu informace.

Analýza pracovního místa Scrum Mastera

Následující analýza pracovního místa splňuje předpoklady vyplývající z agilních principů a zohledňuje oblasti Agile manifesta.

Lidé a komunikacePodporovat aktivity v Scrum komunitě

Identifikace prostředků, nápadů v rámci týmu na podporu budování Scrum komunity, ideje z externího prostředí na podporu interní komunity.

Chápat vnitřní hodnotu lidského faktoru, zájem o osobní profesionální růst jednotlivců, návrh na profesní růst a podpora myšlenek.
Schopnost výběru agilních nástrojů

Technická /
technologická schopnost

Schopnost budovat komunitu
Poslouchat a léčit členy týmu

Poslouchat členy týmu a podporovat je, vnímat prostředí i bez potřebné intervence, věnovat pozornost tomu, co zůstává nevyřčené a schopnost porozumět řeči těla

Pomoci členům týmu řešit jejich problémy a konflikty ve vztazích, povzbudit a podpořit osobní rozvoj každého jednotlivce, což vede k obchodní kultuře.
Týmová orientace
Spolupráce se zákazníkemBýt empatický

Porozumět a vcítit se do druhých, vnímat členy nejen jako zaměstnance, ale i jako lidi, kteří pro svůj osobní rozvoj potřebují respekt a uznání, což přispívá ke konkurenční výhodě v podnikání.
Emoční inteligence
Mít povědomí

Získat potřebné povědomí a sebeuvědomění, vyobrazit situaci z integrované holistické pozice, čímž získává Scrum Master porozumění etiky a hodnot člena týmu a dokáže ho usměrnit ve prospěch organizace.

Moc a postavení nevyužívá Scrum Master na vynucení disciplíny a respektu, snaží se přesvědčit ty, které koordinuje, a zdůrazňuje výhody daného fungování.
Induktivní řešení

Selektivní pozornost

Vizualizace

Vnímání etiky a organizační kultury
Reakce na změnuBýt prozíravý

Schopnost předvídat pravděpodobný výsledek situace a identifikovat budoucí následky.
Sociální vnímavost

Dedukční řešení
Být koncepční

Myšlení přesahuje každodenní realitu. Scrum Master by měl být schopný vidět za hranice operativních aktivit a přispívat (nevykonávat) k dlouhodobým provozním aktivitám.
Koncepční schopnost
Funkční systémSchopnost koučovat

Vzájemná kauzalita, efektivní zapojení do konfliktu, moderování, diskuze pro efektivní komunikaci, retrospektiva a následná revize návrhů, účasti.

Identifikace problému.
“Servant leadership  – vůdce jako služebník”

Vzdělávání Scrum Mastera

Jemné dovednosti jsou nevyhnutelnou součástí agilních projektů, neboť agilní přístupy jsou orientované právě na lidi, kteří jsou intelektuálním zdrojem kompetenční výhody. Lidé dokáží přispět k vyšší produktivitě a efektivitě organizace, avšak hlavní překážkou je v takovém případě nedostatek vědomostí, tréninku a nepřizpůsobené procesy.

Jemné dovednosti jsou rovněž nezbytné při práci s lidmi v agilním prostředí a zahrnují znalosti jako vedení konfliktu (conflict management), vyjednávání, vedení (leadership) a interpersonální znalosti.

Za tímto účelem organizace vytvářejí program pro vzdělávání Scrum Masterů, který je zaměřený na jemné dovednosti, které jsou potřebné a relevantní pro synergický efekt v týmu. Program má dále podpořit a rozvíjet interpersonální znalosti potřebné pro vedení a samoorganizaci týmu. Účastníci získávají vědomosti na základě školení, her, tréninků, workshopů a týmových aktivit.

FÁZE #1FÁZE #2FÁZE #3
Scrum Master Maturity Model, Level 1, 2Scrum Master Maturity Model, Level 2Scrum Master Maturity Model, Level 3
Trénink základů Agile, Scrum rámce, Learning through LegoRozvoj jemných elementárníchdovednostíRozvoj jemných komplexních dovedností
3 měsíce trvání 1. fáze3–6měsítrvání 2. fáze6+měsícůtrvání 3. fáze
FÁZEOBLASTITÉMATA
#11. Základy agilního přístupu a chápání jeho důležitosti

2. Rozvoj argumentačních schopností

3. Time management
Proč jsou interpersonální schopnosti potřebné pro agilní tým, bez ohledu na technické?

Jak zlepšit interakci mezi členy týmu?

Jak efektivně a s výsledkem vést ceremonie a workshopy?

Jak maximalizovat možnost kontinuálního učení se a zlepšení z každé retrospektivy?
#21. Chápání organizační kultury

2. 6 dimenzí organizační kultury a zasazení týmu do prostředí

3. Moderační metody
Liší se efektivita jednotlivce ve virtuálním prostředí od společného prostoru?

Vyhovuje týmu hierarchická organizace nebo plochá struktura?

Mají jednotlivci sklon ke spolupráci nebo spíše izolovaný přístup? Jak ulehčit proces během ceremonií?

Co dělá SM během setkání a ceremonií?

Jak řídit a vést ceremonie?

Kdy SM ví, že jsou cíle splněné?

Jak se zaměřit na skupinový proces a odosobnit se od vlastního pohledu?
#31. Techniky a přístup k brainstormingu, chápaní důležitosti

2. Budování zplnomocněného týmu

3. Základní koučingové metody a mentoring

4. Sdílení znalostí a motivace k budování znalostní báze

5. Techniky a nástroje vedení

6. Efektivní řešení problémů

7. Týmová motivace

8. „Servant Leadership“
Jak podpořit kolaborativní myšlení skupiny?

Jak rozšířit týmovou perspektivu?

Jak identifikovat potenciální možnosti a podpořit kreativitu?

Jaký je potenciál týmu?

Do jaké míry se tým zajímá o výsledky své práce?

Dokáží týmy přijímat rozhodnutí?

Jak podpořit jednotlivce při jejich rozvoji?Jak řešit složité úkoly?

Flexibilita v učení se?

Jak přeměnit tacitní znalosti na explicitní?

Techniky sdílení znalostí?

Sociální interakce?

Smysl a tvorba znalostí?

Zastupitelnost?

Jak zesouladit cíle jednotlivce s cíli organizace?

Jak motivovat lidi k výzvám?

Kdo je to vůdce služebník?

Jak původ a význam slova kontruje vůči roli SM?
…Pokračování1. Emoční inteligence

2. Aktivní naslouchání

3. Adaptivní vůdcovství

4. Vyjednávání

5. Vedení a řešení konfliktu
Co říct a jak to říct?

Rozpoznat vlastní emoce a emoce druhých.

Jaký mají tyto emoce vliv na lidi?

Jak vyvolat v jiných pocit důvěry?

Jak určit, které praktiky jsou úspěšným klíčem budoucnosti a jaké jsou překážky?

Experimentování a rozvoj praktik.

Organizační spravedlnost.
Scrum Master

Mohlo by vás zajímat

Jak správně uchopit roli Scrum Mastera

Jak správně uchopit roli Scrum Mastera

Při Agile transformaci nový Scrum Master často uchopí svoji roli nesprávně. Jak se stát dobrým Scrum Masterem, který...

Jak se připravit na plánování sprintu

Jak se připravit na plánování sprintu

Plánování sprintu je jednou z nejdůležitějších činností v metodě Scrum. Proč se do sprintu pustit a jak? I když...

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechte si ujít výběr toho nejlepšího z Agile, s čím se setkali naši mentoři. Nejen ze světa produktů, vývoje, tipů a triků, ale občas i humoru. Posíláme pravidelně jednou za čas  #QualityOverQuantity

Poslat na

zpracováním osobních údajů

Děkujeme